Algemene Voorwaarden Snoober Media

 

Inhoud van de Algemene Voorwaarden

 1. Algemene voorwaarden Snoober Media’s Applicatieplatforms
 2. Algemene voorwaarden te leveren diensten

1. Algemene voorwaarden Snoober Media’s Applicatieplatforms

1. Definities
2. Algemeen
3. Vergoedingen
4. Beschikbaarheid
5. Fraude
6. Privacy
7. Overige bepalingen
8. Ondersteuning
9. Veiligheid
10. Registratie en accountbeveiliging
11. Nieuwe versies
12. Onderhoud
13. Beëindiging

1. Definities

Woorden die met een hoofdletter beginnen, hebben, tenzij anders aangegeven, de onderstaande betekenis.

Snoober Media’s Platform betekent de Applicatieplatforms en daarmee verband houdende documentatie die door Snoober Media in gedrukte of elektronische vorm is geleverd of beschikbaar gesteld is in verband met de diensten, indien van toepassing.

Applicatieplatform betekent de computersoftwareprogramma’s of op maat ontwikkelde programmatuur in objectcode, database software, website’s en applicaties die eigendom zijn van Snoober Media en die door Snoober Media aan de Gebruikers worden geleverd of waartoe de Gebruikers toegang wordt verleend door Snoober Media als onderdeel van de diensten.

Overeenkomst betekent de Overeenkomst bestaande uit deze Algemene Voorwaarden, eventuele stukken, aanhangsels en appendices en bijlagen die bij deze Algemene Voorwaarden zijn gevoegd.

Gebruikers/Gebruiker betekent iedere natuurlijke en/of rechtspersoon (m/v) met wie Snoober Media een overeenkomst is aangegeaan en gerechtigd zijn van de Snoober Media Platforms en Applicatieplatforms gebruik te maken en als zodanig in het Snoober Media Platform zijn aangemaakt.

Nieuwe releases betekent een uitgave van het Snoober Media Platform of een deel daarvan waarbij kleine en/of technische wijzigingen zijn doorgevoerd en waarbij gebreken kunnen zijn hersteld.

Nieuwe versie betekent een uitgave van het Snoober Media Platform of een deel daarvan waarbij de functionaliteit en/of de techniek substantieel is gewijzigd ten opzichte van de vorige versie.

2. Algemeen

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, alsmede alle overige (rechts)handelingen tussen Snoober Media en Gebruikers en blijven ook na afloop van de Overeenkomst van toepassing op de relatie tussen Snoober Media en de Gebruiker.
 2. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De Gebruiker staat er voor in dat hij steeds tijdig correcte en volledige naam, e-mail, adres en woonplaats gegevens en overige voor de diensten benodigde gegevens en informatie zal verstrekken.
 5. De Gebruiker krijgt na het sluiten van een Overeenkomst toegang tot de door Snoober Media aangeboden diensten en zal daarna van de diensten gebruik kunnen maken.
 6. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor misbruik van Gebruikersnaam en wachtwoord en zal Snoober Media van ieder verlies, diefstal en/of misbruik onmiddellijk in kennis stellen.
 7. Oftewel, u gaat akkoord met alle algemene voorwaarden van Snoober Media.
 8. Wettelijke geldende regels.
 9. Door het invullen van zodanige formulieren en/of de gebruikmaking van diensten aanvaardt de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk.
 10. De Gebruiker staat er jegens Snoober Media voor in steeds overeenkomstig met de Algemene Voorwaarden te handelen en vrijwaart Snoober Media voor alle schade die zij op enig moment lijdt, als gevolg van het handelen in strijd met het Algemene Voorwaarden.
 11. De Gebruiker aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de inhoud van berichten verzonden door hemzelf of door een derde partij op zijn verzoek. De Gebruiker verbindt zich om alle aanwijzingen van Snoober Media omtrent het gebruik van de Snoober Media Platforms en Applicatieplatforms te allen tijde op te volgen.
 12. Indien de Gebruiker geen gehoor geeft aan aanwijzingen van Snoober Media, heeft Snoober Media het recht de toegang tot Snoober Media’s Platforms en Applicatieplatforms al dan niet tijdelijk te blokkeren.
 13. Het is de Gebruiker niet toegestaan Snoober Media’s Platforms en Applicatieplatforms te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de etiquette of deze Algemene Voorwaarden.

Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen:

 • het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail berichten of SMS berichten met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
 • het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • het misleiden van derden;
 • het op enigerlei misbruik maken van teksten, logo en/of informatie van Snoober Media;
 • het aanbieden van producten of diensten die niet door de Gebruiker zelf zijn ontwikkeld, zonder toestemming daarvoor van de maker c.q. rechthebbende;
 • het verzenden van berichten met dreigende, beledigende, gewelddadige, pornografische, discriminerende of (enige andere) illegale inhoud.

De Gebruiker vrijwaart Snoober Media voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendommen op door de Gebruiker verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de diensten worden gebruikt c.q. door de Gebruiker aan Snoober Media ter beschikking zijn gesteld. De Gebruiker vrijwaart Snoober Media tevens voor alle overige eventuele aanspraken van derden, die verband houden met de gebruikmaking door de Gebruiker van Snoober Media’s Platform en Applicatieplatforms.

Snoober Media heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of een Overeenkomst te ontbinden, indien de Gebruiker:

 • zijn verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden of anderszins niet of niet volledig nakomt;
 • onrechtmatig handelt jegens Snoober Media;
 • naar het oordeel van Snoober Media in strijd handelt met de openbare orde of goede zeden dan wel haar handelen op èèn of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn;
 • anderzijds handelingen verricht waardoor Snoober Media schade lijdt of dreigt te lijden.

Oftewel, u houdt zich aan alle (wettelijk) geldende regels voor onze diensten.

3. Vergoedingen

 1. De Gebruiker is voor het gebruik van de Snoober Media Platforms en Applicatieplatforms een vergoeding verschuldigd zoals vermeld op de website van Snoober Media.
 2. Door de Gebruiker aan Snoober Media te betalen vergoedingen moeten binnen 10 werkdagen na factuurdatum, op een door Snoober Media aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd betaald worden. Het staat de de Gebruiker niet vrij om enige vordering op Snoober Media te verrekenen met door Snoober Media verzonden facturen.

4. Beschikbaarheid

Snoober Media zal zich inspannen voor het beschikbaar houden van Snoober Media’s Platform en Applicatieplatforms maar garandeert niet de volledige en permanente beschikbaarheid. Meer in het bijzonder garandeert zij niet, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor de benodigde beschikbaarheid van digitale communicatiefaciliteiten van derden.

5. Fraude

 1. Snoober Media zal Snoober Media’s Platform en Applicatieplatforms steeds naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Alle door Snoober Media aangegane verplichtingen in het kader van een Overeenkomst behelzen een inspanningsverbintenis.
 2. Snoober Media heeft het recht de diensten of uitbetalingen al dan niet tijdelijk te blokkeren wanneer er sprake is van vermeende fraude, aanwijzingen hiertoe of situaties waarbij verder onderzoek genoodzaakt is. De Gebruiker wordt hierover schriftelijk geïnformeerd tenzij dit in het belang van het onderzoek niet gewenst is. Snoober Media is niet aansprakelijk voor enig geleden schade.

Oftewel, bij een vermoeden van fraude mag Snoober Media de diensten (tijdelijk) blokkeren.

6. Privacy

Lees de volledige Privacy Policy

 1. Snoober Media gebruikt de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van haar dienstverlening.
 2. De Gebruiker heeft op verzoek het recht om de ter zake van de Gebruiker door Snoober Media geregistreerde persoonsgegevens in te zien.

Oftewel, natuurlijk gaan we op een verantwoordelijke manier met uw gegevens om.

7. Overige bepalingen

 1. Alle door Snoober Media genoemde termijnen en data zijn steeds streefdata, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Snoober Media is pas in verzuim nadat zij eerst schriftelijk door de Gebruiker in gebreke is gesteld en daarbij een redelijke termijn voor herstel is geboden.
 2. Al het tegoed is een jaar houdbaar na de activatiedatum van het tegoed.
 3. Snoober Media heeft het recht bepaalde werkzaamheden of diensten te laten verrichten door derden.
 4. Tenzij anders overeengekomen is iedere Overeenkomst voor onbepaalde duur aangegaan.
 5. Ieder der Partijen heeft het recht om een Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen.
 6. Ieder der Partijen heeft het recht om een Overeenkomst te ontbinden indien de andere partij surseance van betaling dan wel faillissement aanvraagt of in surseance of staat van faillissement wordt verklaard.
 7. Alle rechten van intellectuele eigendom, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, alle bestaande en toekomstige rechten en vorderingen op, of ter zake van het gebruik van, auteurs- en naburige rechten, chipsrechten, handelsnaamrechten, merkenrechten, domeinnamen, octrooirechten, modelrechten en databankrechten ter zake van Snoober Media’s Platform en Applicatieplatforms of daarmee verband houdende zaken, berusten uitsluitend bij Snoober Media.
 8. De Gebruiker heeft een gebruiksrecht ten aanzien van Snoober Media’s Platform en Applicatieplatforms voor de duur van de Overeenkomst, voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is. Geen van de bepalingen in de Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden doet overigens enig recht aan de Gebruiker toekomen ten aanzien van Snoober Media’s Platform en Applicatieplatforms of daarmee verband houdende zaken.
 9. De Gebruiker heeft nimmer het recht om enige aanpassing op Snoober Media’s Platforms en Applicatieplatforms te maken, noch heeft de Gebruiker het recht enige kopie daarvan te maken, Snoober Media’s Platform en Applicatieplatforms te decompileren en/of anderszins te (trachten te) bewerken.
 10. Indien Snoober Media aansprakelijk is in verband met tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen of anderszins voor door de Gebruiker geleden schade, zal Snoober Media slechts aansprakelijk zijn voor directe schade en niet voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: verlies van goodwill, gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste (investerings)kansen.
 11. Een tekortkoming in de nakoming van enige Overeenkomst kan Snoober Media en de door Snoober Media ingeschakelde derde(n) niet worden tegengeworpen in geval van overmacht.
 12. Onder “overmacht” dient te worden verstaan: omstandigheden of gebeurtenissen die buiten de controle en wil van Snoober Media liggen – ongeacht of deze omstandigheden of gebeurtenissen op het moment van ondertekening van enige Overeenkomst voorzien of voorzienbaar waren – als gevolg waarvan Snoober Media in redelijkheid niet kan worden gehouden haar verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen. Deze omstandigheden of gebeurtenissen omvatten in ieder geval, doch niet uitsluitend: oorlog, brand, natuurrampen, arbeidsgeschillen, stroomstoringen, stakingen, epidemieën, overheidsregels en/of vergelijkbare regels, embargo’s, niet-nakoming (door faillissement of anderszins) door toeleveranciers, onderaannemers of enige andere voor de uitvoering van de Overeenkomst door Snoober Media ingeschakelde derde(n), beslagleggingen, het niet beschikbaar zijn van telecommunicatiediensten en (pogingen tot) het onbevoegd binnendringen in en/of het onbevoegde gebruik maken van de systemen, de netwerken en databases die aan Snoober Media toebehoren en/of waarvan Snoober Media afhankelijk is, alsmede alle daaraan onkundig verrichtte werkzaamheden door anderen dan Snoober Media of door haar ingeschakelde derden.
 13. Indien en voor zover Snoober Media aansprakelijk is jegens de Gebruiker is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat de Gebruiker ter zake van de Overeenkomst waarop de schade betrekking heeft aan Snoober Media heeft voldaan. Bij een Overeenkomst met een looptijd langer dan zes (6) maanden, is de aansprakelijkheid van Snoober Media beperkt tot maximaal het over de laatste zes (6) maanden door Snoober Media ontvangen bedrag krachtens Overeenkomst, exclusief BTW.
 14. De aansprakelijkheid van Snoober Media is, niettegenstaande de voorgaande artikelen, in alle gevallen beperkt tot EUR 10.000,- (zegge: tienduizend euro) per schadeveroorzakend incident. Een reeks van incidenten telt als èèn (1) incident.
 15. Iedere claim tegen Snoober Media verloopt door het verstrijken van een periode van drie (3) maanden nadat het schadeveroorzakende incident aan de de Gebruiker is bekend geworden behoudens de schriftelijke erkenning van de claim door Snoober Media.
 16. In geval één of meer verplichtingen van deze Algemene Voorwaarden door de daartoe bevoegde rechter nietig of vernietigbaar wordt/worden geacht, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.
 17. Overdracht door de Gebruiker van een Overeenkomst of de daarin vervatte rechten en verplichtingen is uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Snoober Media, welke toestemming kan worden gegeven onder bepaalde (alsdan aan te geven) voorwaarden.
 18. Partijen zullen behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, alle gegevens en informatie over de andere Partij die geheim is (zijn) of een vertrouwelijk karakter heeft (hebben), strikt vertrouwelijk behandelen, op passende wijze beveiligen en op generlei wijze aan derden bekendmaken. Partijen zullen de hier bedoelde informatie uitsluitend aanwenden in het kader van een Overeenkomst.
 19. Behoudens schriftelijke toestemming of hetgeen is bepaald bij Overeenkomst, wordt onder geheime of vertrouwelijke informatie of gegevens in ieder geval mede, maar niet uitsluitend verstaan: alle informatie die expliciet als geheim of vertrouwelijk is aangeduid door de andere Partij, alle informatie en gegevens die Partijen bekend wordt uit hoofde van de Overeenkomst, technische, financiële en zakelijke informatie, formats, concepten, broncodes, pilots en alle overige informatie waarvan Partijen weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten, dat het een geheim of vertrouwelijk karakter heeft en niet aan derden behoord te worden bekend gemaakt, bijvoorbeeld omdat bekendmaking ervan gerede kans veroorzaakt op het lijden van schade of ander nadeel door de andere Partij.
 20. Partijen mogen de in het kader van een Overeenkomst verstrekte en/of tot haar gekomen vertrouwelijke informatie en/of gegevens ook niet gebruiken of bekend maken in het geval van, al dan niet voortijdige, gehele of gedeeltelijke beëindiging van een Overeenkomst of na het einde van een Overeenkomst.
 21. De Gebruiker verleent bij deze bij voorbaat toestemming aan Snoober Media, als bedoeld in artikel 6:159 BW, tot overdracht van een Overeenkomst op een door Snoober Media gewenst moment, aan een door Snoober Media aan te wijzen derde partij. Indien en voor zover nodig of wenselijk, verbindt de Gebruiker zich tevens om voorgaande toestemming schriftelijk te bevestigen.
 22. Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 23. Alle geschillen die uit deze Overeenkomst of uit enige daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende (nadere) overeenkomst mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Oftewel, verder hebben we alle standaard bepalingen zoals opzegging, aansprakelijkheid en geheimhouding natuurlijk ook in de algemene voorwaarden vermeld.

8. Ondersteuning

 1. Snoober Media zal de de Gebruiker ondersteunen bij het dagelijks gebruik van Snoober Media’s Platform en Applicatieplatforms. In de abonnementskosten zijn de kosten begrepen voor helpdesk ondersteuning voor beantwoording van routinevragen. Snoober Media kan restricties opleggen aan de te verlenen helpdesk ondersteuning. Voor alle andere vormen van ondersteuning biedt Snoober Media haar diensten aan tegen de dan geldende standaardtarieven.
 2. Bij de initiële ingebruikname of indien in een later stadium gerede twijfel bestaat omtrent het vereiste kennisniveau, zal Snoober Media de Gebruiker vertrouwd maken met het gebruik van Snoober Media’s Platform en Applicatieplatforms. Voor deelname aan opleiding en/of trainingen zullen kosten in rekening worden gebracht.

9. Veiligheid

We doen ons best om Snoober Media veilig te houden, maar kunnen dit niet garanderen. Daarom gelden er de volgende regels voor het gebruik van Snoober Media:

 1. U plaatst geen niet-geautoriseerde commerciële informatie (zoals spam) op Snoober Media.
 2. U verzamelt geen inhoud of informatie van Gebruikers en gebruikt Snoober Media niet op andere manieren via geautomatiseerde middelen (zoals harvesting bots, robots, spiders of scrapers) zonder onze voorafgaande toestemming.
 3. U houdt zich op Snoober Media niet bezig met illegale marketing op meerdere niveaus zoals piramideconstructies.
 4. U uploadt geen virussen of andere schadelijke codes.
 5. U vraagt mensen niet om hun aanmeldingsgegevens en u meldt zich niet aan op een account van iemand anders.
 6. U zult geen Gebruikers intimideren of lastig vallen.
 7. U plaatst geen inhoud die: haatdragend, bedreigend of pornografisch is; die aanzet tot geweld; of die naaktbeelden of nodeloos geweld bevat.
 8. U ontwikkelt en beheert geen toepassingen van derde partijen met inhoud op het gebied van alcohol, dating of andere 18+-inhoud (waaronder advertenties) zonder passende leeftijdsbeperkingen toe te passen.
 9. U houdt u aan onze promotie richtlijnen en alle geldende wetten wanneer u een advertentie publiceert op Snoober Media.
 10. U gebruikt Snoober Media niet voor onwettige, misleidende, kwaadaardige of discriminerende activiteiten.
 11. U doet niets waardoor de correcte werking of weergave van Snoober Media wordt verstoord, overbelast of onmogelijk kan worden, zoals een Denial of Service-aanval of verstoring van paginaweergave of andere Snoober Media-functionaliteiten.
 12. U faciliteert of stimuleert geen schending van deze Algemene Voorwaarden of onze regels.

10. Registratie en accountbeveiliging

Snoober Media-Gebruikers verstrekken hun echte namen en gegevens en we hebben uw hulp nodig om dit zo te houden. Hier volgen enkele regels waaraan u zich moet houden met betrekking tot registratie en beveiliging van uw account:

 1. U verstrekt geen valse persoonlijke gegevens op Snoober Media en maakt zonder toestemming geen account voor iemand anders aan.
 2. U maakt niet meer dan één persoonlijke account aan.
 3. Als we uw account deactiveren, maakt u geen ander account aan zonder onze toestemming.
 4. U gebruikt uw persoonlijke Dashboard niet voor eigen commercieel gewin en gebruikt een Snoober Media-profiel voor die doeleinden.
 5. U gebruikt Snoober Media niet als u jonger bent dan 10 jaar.
 6. U gebruikt Snoober Media niet als u bent veroordeeld voor een zedenmisdrijf.
 7. U houdt uw contactgegevens correct en actueel.
 8. U deelt uw wachtwoord niet met anderen (en ontwikkelaars delen hun geheime sleutel niet), u verleent niemand toegang tot uw account en u doet niets wat de beveiliging van uw account kan schaden.
 9. U draagt uw account (waaronder pagina’s of toepassingen die u beheert) niet over aan iemand anders zonder dat u onze schriftelijke toestemming hebt.
 10. Als u een gebruikersnaam of vergelijkbare identificatie selecteert voor uw account of profiel, behouden wij ons het recht voor om deze te verwijderen of terug te vorderen indien wij menen dat deze ongepast is (bijvoorbeeld wanneer een eigenaar van een handelsmerk klaagt over een Gebruikersnaam die weinig lijkt op de werkelijke naam van een Gebruiker).

11. Nieuwe versies

 1. Snoober Media is gerechtigd in alle redelijkheid technische ontwikkelingen te volgen, hetgeen consequenties kan hebben voor het versiebeheer en beschikbaarheid. Snoober Media zal de de Gebruiker hier tijdig over informeren.
 2. Snoober Media heeft het recht een beschikbare gestelde versie door een nieuwe/oude versie of nieuwe/oude releases te vervangen en daar bij nadere voorwaarden te stellen.

12. Onderhoud

 1. Snoober Media zal Snoober Media’s Platform en Applicatieplatforms, met uitzondering van op maat gemaakte programmatuur, onderhouden en reproduceerbare gebreken hierin naar beste vermogen herstellen. De kosten voor onderhoud zijn bij de abonnementskosten inbegrepen. Onder onderhoud wordt niet verstaan het beschikbaar stellen van nieuwe versies van Snoober Media’s Platform en evenmin het herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
 2. Snoober Media garandeert niet dat Snoober Media’s Platform en Applicatieplatforms zonder onderbreking of gebreken werken of dat alle gebreken zullen worden hersteld.

13. Beëindiging

Als u de letter of geest van deze Algemene Voorwaarden schendt of op andere wijze een risico of mogelijke juridische blootstelling voor ons creëert, kunnen we uw toegang tot Snoober Media geheel of gedeeltelijk blokkeren. We zullen u hierover via e-mail informeren of wanneer u de volgende keer probeert uw account te openen. U kunt uw account op elk moment deactiveren. In alle dergelijke gevallen vervalt de geldigheid van deze Overeenkomst.

 

2. Algemene voorwaarden te leveren diensten

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Snoober Media en de afnemer met betrekking tot het leveren van diensten en producten die niet zijn beschreven in de algemene voorwaarden van Snoober Media’s Applicatieplatforms. Afnemer verklaart hiermee dat hij kennis heeft genomen en akkoord gaat met beschreven punten. Snoober Media heeft het recht om op elk moment de Algemene Voorwaarden te veranderen, ingegeven door wettelijke bepalingen dan wel technische ontwikkelingen en/of wijzigingen aan de vorm van een product. Eventuele wijzigingen zal Snoober Media bekend maken via de website.

Genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Offerte zijn geldig tot 30 dagen na de genoemde offerte datum.

Eventuele/niet alle templates, plug-ins, stockmaterialen of andere betaalde toevoegingen zijn worden in offertes meegenomen en komen voor rekening van de afnemer.

Het hebben van de juiste rechten van het geleverde (stock) beeld-, video en audiomateriaal of eventule andere stockmaterialen is de verantwoordelijkheid van de afnemer.

Snoober Media is niet aansprakelijk voor eventuele spelfouten in de op te leveren dienst of product. Dit ligt ten alle tijde bij de afnemer.

LET OP: een offerte is een indicatie van de kosten die gemaakt moeten worden om het een concept te realiseren.

Er wordt in een offerte geen meerwerk opgenomen. Mocht er tijdens het realisatieproces meerwerk ontstaan, geeft Snoober Media dit tijdig aan. Voor dit meerwerk geldt het overeengekomen uurtarief. Na overleg en akkoord van de afnemer zal met het meerwerk gestart worden.

De uiteindelijke prijs kan door het bovengenoemde afwijken van een offerte.

Betalingsschema
1 – 8 uur aan werkzaamheden: betaling bij oplevering.
9 – 32 uur aan werkzaamheden: voor aanvang werkzaamheden 50% betaling offertebedrag, bij oplevering betaling resterende openstaande uren.
33+ uur aan werkzaamheden: voor aanvang werkzaamheden 30% betaling offertebedrag, na de eerste helft van de gemaakte uren 30% betaling offertebedrag, bij oplevering betaling resterende openstaande uren.

Betaling dient te geschieden op de door Snoober Media op de factuur aangegeven wijze. De betaling dient te geschieden binnen 10 werkdagen na factuurdatum tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Voor de vaststelling van de hoogte van de factuur zijn de gegevens uit de administratie van Snoober Media leidend.

Vanaf de datum van verzuim is afnemer naast betaling van de hoofdsom ook verantwoordelijk voor alle buitengerechtelijke kosten, en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum bedrag van € 50,- (vijftig euro).

Enig beroep door afnemer op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

Snoober Media behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van u.

Het auteursrecht van alle door Snoober Media ontwikkelde apps, webshops, websites, games, content en grafische uitingen (ontwerpen) ligt volledig bij Snoober Media tot beide partijen aan hun verplichtingen zoals in de overeenkomst bepaald hebben voldaan. Nadat alle verplichtingen van beide partijen zijn voldaan krijgt de afnemer alle rechten op de app, webshop, website, game, code, content en grafische uitingen. Alle rechten voorbehouden. Er mogen geen apps, webshops, websites, games, code, content en grafische uitingen zonder uitdrukkelijke toestemming Snoober Media worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast worden.

Snoober Media mag te alle tijden, voor onbepaalde tijd, naam, logo en andere informatie van de afnemer gebruiken binnen haar apps, webshops, websites, games en grafische uitingen ter promotionele doeleinden.

Afnemer verplicht zich tot het actief houden van alle Snoober Media plug-ins of andere software oplossingen die onderdeel uitmaken van het opgeleverde pakket.

Snoober Media heeft het recht om binnen een app, webshop, website of game een backlink met bijbehorende tekst te plaatsen naar één of alle Snoober Media diensten.

 • Snoober Media garandeert niet dat
  de dienst ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen en gebreken en/of storingen, en dat gebreken of storingen (tijdig) kunnen worden verholpen;
 • de dienst dezelfde laadtijd op de eigen server zal hebben als de laadtijd op de server van Snoober Media;
 • afnemer met behulp van de dienst bepaalde omzetten, klanten of traffic genereert;
 • derden niet de voor de dienst benodigde systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Article 2. Duration and cancellation

2.1 The duration of the Agreement is one year, unless a Service has been entered into for a different fixed period.

2.2 A notice period of one month applies to the termination of the Agreement. In the absence of timely cancellation, the Agreement will be tacitly extended by a term equal to the first term. If the Customer is a consumer, Services will be extended for an indefinite period after the first term.

2.3 Snoober Media may immediately suspend or terminate the Agreement in writing if at least one of the following special grounds applies:

 • Customer is in default with regard to an essential obligation;
 • The bankruptcy of the Client has been requested;
 • Customer has applied for a moratorium;
 • The activities of the Customer are terminated or liquidated;
 • Client loses the free disposal of its assets;
 • Client becomes under guardianship/administration.

2.4 If Snoober Media suspends compliance with its obligations, it retains its rights under the law and the Agreement, including the claim to payment for the Services that have been suspended.

2.5 If the Agreement is terminated or dissolved, the claims of Snoober Media on the Client are immediately due and payable. In the event of termination of the Agreement, amounts invoiced for work performed will remain due without any obligation to cancel.

2.6 In the event of premature termination, a refund of prepaid amounts will be made in accordance with the published refund policy at the time of cancellation. Full refund is granted in the case referred to in Article 2.9.

2.7 In the event of non-performance, Snoober Media will give the customer a reasonable term (to determine this to Snoober Media) to still comply with the Agreement. If the customer does not yet execute the Agreement within the specified period, Snoober Media has the right to terminate the Agreement immediately.

2.8 After termination of the Agreement, as a result of termination or dissolution, Snoober Media may immediately cancel the Client’s Account and Snoober Media will delete the data stored for the Client as quickly as possible. In that case Snoober Media is not obliged to provide the Client with a copy of this data.

2.9 If the Customer is a consumer, the Customer has a period of fourteen days, calculated from the time that the Agreement comes into existence, to dissolve the Agreement in writing and free of charge.

Artikel 3. Change of conditions and prices

3.1 Snoober Media reserves the right to change or supplement the prices, the Services and these General Terms and Conditions at any time. Changes also apply to agreements already concluded.

3.2 If the Client does not want to accept a change, the Client must inform Snoober Media of this in writing within two weeks of becoming aware of it. Snoober Media can then reconsider the change. If Snoober Media does not withdraw the change thereafter, the Customer may terminate the Agreement within seven days of this date.

Last updated: July 22, 2019